گروه بندی تبلیغات

«تبليغ كننده» با گروه بندي هايي كه براي هر نوع از تبليغاتش دارد مي تواند بنا به شرايط بازار، محصول يا خدماتی که ارائه می دهد، در هر روز ميزان مشخصي هزينه نمايد. در «ادپرشيا»، اين گروه بندي با عنوان «كمپين» نام دارد.

 ميزان هزينه در روز

مي توانيد با ساختن يك «كمپين»، مشخص كنيد براي يك يا گروهي از تبليغات چه ميزان در روز مي خواهيد هزينه نماييد.

 چرا از «كمپين» استفاده كنيم؟

شما در طول يك دوره مثلاً يك ماهه، مي خواهيد يك ميزان مشخص هزينه نماييد، شايد نمي خواهيد در طول يك روز تمام هزينه اي كه براي تبليغ در نظر گرفته ايد را خرج کنید.