قابلیت تحلیل و آنالیز تبلیغات

يکی از مزاياي «ادپرشيا»، دسترسی شخص تبليغ كننده به بازخورد تبلیغ و اطلاع از نتيجه تبليغات انجام شده است. بنابراين امکان تجزيه، تحليل و آناليز نتايج براي فرد فراهم مي شود.

تبليغ كننده با مراجعه به پنل كاربري سايت، مي تواند كليه آمار و ارقام حاصل از تعداد كليك و تعداد بازديدها يي كه از تبليغ اش شده است را در بازه هاي زماني مختلف با نمودارها و جدول های دقیق، مشاهده کند.

 تعداد بازديد

ارائه ميزان نمايش تبليغات و ميزان هزينه هر تبليغ به تفکيک و بصورت نمودار.

 تعداد كليك

ارائه آمار و نمودار کلي از کليک هاي انجام شده روي هر كدام از تبليغاتتان و اينكه چه ميزان براي هر تبليغ هزينه كرده ايد.

 انتخاب بازه زمانی

شما مي توانيد تمام جزئيات تبليغات خود را در بازه هاي زماني ای كه خودتان مشخص مي كنيد، مشاهده کنید.